Szkolenie ,,Efektywna komunikacja interpersonalna + asertywność"

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im.  H.  Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza nabór na szkolenie „Efektywna komunikacja interpersonalna + asertywność”.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych.

 

Termin realizacji szkoleń:

10.06. 2019 r. i 12.06. 2019 r., szkolenie dwudniowe w dni robocze, w godz. 8.30 – 14.30

Forma prowadzenia zajęć: warsztaty, prezentacje, wykłady, ćwiczenia

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, piętro II, Sala Konferencyjna, nr 238

Warunki uczestnictwa: status pracownika administracyjnego UR związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Szczegółowy Program szkolenia „Efektywna komunikacja interpersonalna + asertywność” obejmuje:

1)   Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się proces komunikacji i jego etapy znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się.

2)   Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji autoanaliza własnego stylu komunikowania się błędy w komunikacji bariery komunikacyjne. Etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego, komunikacja bezpośrednia a komunikacja telefoniczna.

3)   Komunikowanie się w organizacji, sieci komunikowania się w organizacji, modele przepływu informacji i ich optymalizacja, zadania i narzędzia komunikacji wewnętrznej.

4)   Efektywne prowadzenie rozmów, kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu, czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami, aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji, czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi, sztuka zadawania pytań.

5)   Etapy budowania się zespołu i ich wpływ na współpracę. Etapy rozwoju zespołu: zasady funkcjonowania i niebezpieczeństwa na każdym z nich, drogi do współpracy na każdym         z nich, role zespołowe.

6)   Konflikt i rywalizacja w grupie jako największe zagrożenia dla współpracy, źródła rodzaje konfliktów, strategie radzenia sobie z konfliktami, rywalizacja w zespole : za i przeciw.

7)   W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi koncepcja zachowań asertywnych, kiedy decydujesz się być asertywnym, typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne.

8)   Budowanie komunikatów ja jako podstawa asertywnego wyrażania opinii, sądów i emocji, dlaczego boimy się powiedzieć nie co nas powstrzymuje, samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie.

9)   Co to znaczy szanować ciebie i siebie co się stanie jak wyrazimy zgodę lub odmówimy umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy.

10)  Style komunikowania, diagnoza barier komunikacyjnych i technik asertywnego zapobiegania ich wystąpieniu, budowanie relacji w zespole.

 

Kryteria naboru: status pracownika administracyjnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych

Sposób naboru:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://zintegrowany.urk.edu.pl w zakładce Rekrutacja wraz z załącznikami w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój 4.

Dodatkowe informacje:

Każdy z uczestników szkolenia będzie poproszony o wypełnienie dwóch testów (pre testu i post testu), odpowiednio na początku i na końcu trwania kursu.

Uprzejmie informujemy również, że na potrzeby realizacji projektu, przebieg szkolenia będzie dokumentowany za pomocą zdjęć.

Do dokumentów zgłoszeniowych zalicza się:

a. formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).

b. oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w ramach realizowanego Projektu (załącznik nr  2).

c. formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4).

d. oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5).

e. zaświadczenie o pełnieniu funkcji pracownika administracyjnego związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych. – (załącznik nr 6).

f. zgoda na odbiór zaświadczenia z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych – (załącznik nr 7)

g. zgoda na utrwalenie wizerunku.

 

Termin naboru: 06.05.2019 r.  - 31.05. 2019 r. do godz. 15:30.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Klaudia Kłeczek,  tel. 12 662 41 98, k.kleczek@urk.edu.pl 

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie kandydata

Zał. 4 Formularz uczestnika projektu

Zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 6 Zaświadczenie

Zał. 7 Zgoda na odbiór zaświadczenia z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych

Zał. 8 Zgoda na utrwalenie wizerunku

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR