Szkolenie ,,Szkolenie w zakresie podniesienia kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni"

Szkolenie w zakresie podniesienia kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni w kontekście dostosowania do reformy szkolnictwa wyższego

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im.  H.  Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej zaprasza serdecznie na bezpłatne szkolenie w zakresie podniesienia kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni w kontekście dostosowania do reformy szkolnictwa wyższego.

Szkolenie skierowane jest do pracowników kadry kierowniczej (zarządzającej) Uniwersytetu Rolniczego im.  Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Termin realizacji szkolenia:

Data szkolenia

Godziny

Prowadzący

Miejsce szkolenia

07.06.2019 r.

9.00 - 15.30

Marek Balicki

 

Sala Senacka, Rektorat 1 piętro

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

 

12.06.2019 r.

9.00 - 15.30

Aleksandra Jankowska

13.06.2019 r.

9.00 - 15.30

Marek Balicki

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie trzydniowe.

Miejsce szkolenia: Wydział Rolniczo – Ekonomiczny, al. Adama Mickiewicza 21, Sala Senacka, 1 piętro, Rektorat.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej nowych regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, omówienie zmian legislacyjnych w świetle dostosowania uczelni do  wymogów Ustawy 2.0.

 

Wstępny program szkolenia:

Dzień 1 (07.06.2019 r.)

Ustrój uczelni według ustawy 2.0

- Uzasadnienie zmian w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce oraz sposób wprowadzania zmian; akty obowiązujące i uchylone.

- Konstytucja dla Nauki – zakres regulacji.

- Typy uczelni – wymogi do powstania, zadania, nazewnictwo, przekształcenia.

- Przepisy przejściowe - podział uczelni na akademickie i zawodowe.  

- Organy uczelni wg starej  i nowej ustawy oraz przepisy przejściowe.

- Zadania rady uczelni wg nowej ustawy.   

- Rada uczelni w okresie przejściowym - sposób powołania i kadencja.

- Zakaz łączenia funkcji przez członków rady.

- Regulamin rady a zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni określone przez statut. 

- Naruszenie przepisów prawa przez radę uczelni – skutki.

- Zadania Rektora w starej i w nowej ustawie.

- Organizacja uczelni - jednostki organizacyjne uczelni wg starej i nowej ustawy.

- Powołanie osób do pełnienia funkcji kierowniczej.

- Rektor a inne organy jednoosobowe przewidziane w Statucie

-Właściwość innych niż rektor organów jednoosobowych do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach studenckich.

- Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu rektora.

- Skutki braku upoważnienia w orzecznictwie.

- Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) – ich odpowiednie stosowanie na  uczelni.

- Decyzje administracyjne wydawane na uczelni wg nowej ustawy.

- Kontrola decyzji rektora przez sądy administracyjne.

- Wybór rektora – etapy, kolegium elektorów – skład, kadencja, kompetencje.

- Dwukadencyjność i skutki złamania wymogu dwukadencyjności.

- Kadencja rektora – przepisy przejściowe.

- Zadania senatu w starej i nowej ustawie.

- Komisje senackie.

- Skład senatu, kadencja senatu.

- Inne organy uczelni (w tym organy nadające stopnie naukowe).  

- Zmiany w wewnętrznych unormowaniach uczelni.

- Statut, strategia,  regulamin organizacyjny.

- Statuty uczelni wg nowej ustawy – zawartość.

- Typy jednostek organizacyjnych uczelni wg nowej ustawy.

- Tryb nadawania regulaminu organizacyjnego.

- Uregulowanie kwestii sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

- Udostępnianie informacji publicznej na Uczelni.

- Odmowa udostępnienia informacji publicznej – stanowisko WSA.

Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki

- Zmiana modelu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.

- Formy przyznawania środków finansowych.

- Zwrot subwencji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub  w nadmiernej wysokości.

- Finansowanie w okresie przejściowym.

- Rodzaje środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.

- Typy uczelni a otrzymywane finansowanie.

- Fundusze uczelni i obsługa bankowa rachunków funduszy uczelni.

- Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i inne programy ministerialne.

 

Dzień 2  (12.06.2019 r.)

Kształcenie studentów i doktorantów.

- Kształcenie studentów, regulaminy studiów, opłaty za studia, przebieg studiów, programy studiów.

- Kształcenie doktorantów.

- Szkoły doktorskie (indywidualny plan badawczy, skreślenie z listy doktorantów).

Współpraca UR z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

 

Dzień 3  (13.06.2019 r.)

Pracownicy uczelni i ścieżki kariery

- Wymagania wobec nauczycieli akademickich w nowej ustawie.

- Określone w ustawie stanowiska nauczycieli akademickich oraz kwalifikacje wymagane do ich zajmowania.

- Możliwość dookreślenia w statucie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do  zajmowania stanowisk wymienionych w ustawie dla poszczególnych grup pracowników.

- Propozycje zapisów w statucie dotyczące stanowisk i wymagań.

- Określenie szczegółowego zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego.

- Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowiących działalność twórczą o  indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293).

- Nawiązanie stosunku pracy w uczelni na podstawie umowy o pracę – likwidacja mianowania.

- Sytuacja pracowników mianowanych przed dniem wejścia w życie ustawy – jakie przepisy mają zastosowanie i do kiedy.

- Sytuacje, kiedy wyłączone jest stosowanie przepisów art. 25(1) § 1-3 Kodeksu pracy w  przypadku nauczycieli akademickich.

- Zakaz powstania bezpośredniej podległości służbowej między osobami bliskimi zatrudnionymi na uczelni – zakres, znaczenie, sankcje oraz wyłączenia.

- Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego.

- Likwidacja przepisów o minimum kadrowym.

- Regulamin pracy.

- Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych.

- Zajęcia dydaktyczne poza uczelnią - na zasadach określonych w regulaminie pracy.

- Określenie warunków wynagradzania za pracę w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania.

- Możliwość przeznaczenia dodatkowe środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki inne niż otrzymane w ramach subwencji lub dotacji podmiotowej.

- Czas pracy nauczyciela akademickiego.

- System zadaniowego czasu pracy – jakie normy powinny być stosowane.

- Wymiar pensum dla poszczególnych grup pracowników, likwidacja dolnej granicy pensum w  ustawie, zaliczanie do pensum czasu przeznaczonego na kształcenie doktorantów.

- Godziny ponadwymiarowe – zlecane bez zgody i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela akademickiego.

- Okresowa ocena nauczycieli akademickich, skutki oceny negatywnej.

- Urlopy nauczycieli akademickich.

- Składniki wynagrodzenia pracownika uczelni publicznej.

- Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich.

- Dodatki do wynagrodzenia.

Ewaluacja działalności naukowej w świetle Ustawy 2.0

- Zakres ewaluacji jakości działalności naukowej: jakie jednostki jej podlegają, jakie osiągnięcia obejmuje, w ramach jakich dyscyplin jest przeprowadzana.

- Oświadczenia składane przez pracowników prowadzących działalność naukową: w ramach jakich dyscyplin, terminy, wymagany wymiar czasu pracy.

- Terminy ewaluacji.

- Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej: podstawowe kryteria, definicje artykułu naukowego i monografii naukowej.

- Sposób przeprowadzania ewaluacji, szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć, sposób określania kategorii naukowej.

- Komisja Ewaluacji Nauki (KEN)– organ przeprowadzający ewaluację: procedura, powołanie, skład, kadencja, wymagania wobec członków.

- Decyzja Ministra w sprawie przyznania kategorii naukowej, tryb odwoławczy.

- Konsultacje dla uczestników.

 

Kryteria naboru: status pracownika kadry kierowniczej (zarządzającej) Uniwersytetu Rolniczego im.  Hugona Kołłątaja w  Krakowie.

Sposób zgłoszenia:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami w biurze projektu. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój nr 6).

 

Do dokumentów zgłoszeniowych należą:

a. formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).

b. oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w ramach realizowanego Projektu (załącznik nr  2).

c. formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4).

d. oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5). 

e. zgoda na pobranie zaświadczenia z kadr w imieniu pracownika

f. zgoda na utrwalenie wizerunku

Regulamin szkoleń dostępny jest na stronie projektu: https://zintegrowany.urk.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne przesyłam w załączniku.

 

Termin naboru: od. 24.05.2019 r.  –  do 4.06.2019 r. do godz. 15:30 (wtorek).

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu lub poprzez informację e- mailową.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paulina Synowiec

(tel.  12 -662-44-25, e-mail: Paulina.Synowiec@urk.edu.pl).

 

Dodatkowe informacje organizacyjne:

Każdy z uczestników szkolenia będzie poproszony o wypełnienie dwóch testów (pre - testu i post - testu), odpowiednio na początku i na końcu szkolenia oraz dwóch bilansów kompetencji.

Pre i post testy oraz bilanse kompetencji dotyczą bezpośrednio tematyki szkolenia i służą jedynie do celów udokumentowania szkolenia.

Uprzejmie informujemy również, że podczas trwania szkolenia może być wykonywana dokumentacja fotograficzna, służąca udokumentowaniu przeprowadzenia kursu.

 

Do pobrania:

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu

formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).

oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata  (załącznik nr  2).

formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4).

oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5). 

zgoda na pobranie zaświadczenia z kadr w imieniu pracownika

zgoda na utrwalenie wizerunku

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR