Trzymiesięczne staże zagraniczne

Trzymiesięczne staże zagraniczne organizowane w ramach projektu: 

„Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie”

 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza I etap rekrutacji na 3 – miesięczne staże zagraniczne dla nauczycieli akademickich uczelni.

Liczba miejsc:  35 (30 staży w Europie, 5 staży poza Europą).

Cel stażu: zdobycie dodatkowych umiejętności poprzez podnoszenie kompetencji dydaktycznych, naukowych i naukowo - dydaktycznych, ich wykorzystanie w prowadzeniu zajęć oraz wymiana doświadczeń zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia.

Rodzaj i okres stażu: trzymiesięczny staż dydaktyczny, naukowy lub naukowo – dydaktyczny.

Termin stażu: termin wskazany przez uczestnika z założeniem, że staż musi zakończyć się do 30.11.2020 r.

Miejsce odbywania stażu: zagraniczny ośrodek akademicki w Europie lub poza Europą wskazany przez uczestnika.

Wymagania:

 • Status nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, pozostającego z Uczelnią w stosunku pracy od dnia rozpoczęcia rekrutacji do Projektu do co najmniej jednego najbliższego, pełnego semestru po zakończeniu otrzymanego wsparcia w projekcie.
 • Znajomość  języka angielskiego na poziomie minimum B2 (certyfikat lub oświadczenie  Kandydata/tki o znajomości języka na wskazanym poziomie).

Kryteria ogólne:

a. Pozytywna ocena okresowa działalności nauczyciela akademickiego - 1 pkt;

b. Negatywna ocena - 0 pkt.

c. Brak oceny okresowej - 0 pkt.

d. Liczba punktów za publikacje w czasopismach naukowych - liczba punktów będzie tożsama z liczbą wyszczególnioną w Wykazie dorobku naukowego - Załącznik nr 12;

e. Instytucja znajdująca się na tzw. liście szanghajskiej - 5 pkt;

f. Pracownik dydaktyczny prowadzący zajęcia w języku angielskim (na podstawie wydruku z systemu USOS potwierdzonego przez przełożonego)  - 5 pkt.

Kryteria dodatkowe:

 • Kandydat/tka posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - 1 pkt;
 • Kobieta - 1 pkt.

Termin naboru:  od 17. 06. 2019 r.  do 28. 06. 2019 r.  do godz. 15: 30.

 

II etap rekrutacji rozpocznie się w lipcu i zakończy się  31.07. 2019 r. Terminy kolejnych etapów rekrutacji zawarte są w regulaminie.

W przypadku wypełnienia limitu miejsc, kolejne etapy rekrutacji nie będą uruchamiane.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych wraz z załącznikami dostępny jest na stronie https://akty.urk.edu.pl (Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz na stronie internetowej (https://zintegrowany.urk.edu.pl) w zakładce rekrutacja.

Sposób naboru:

Wypełnienie i złożenie wniosku o staż dostępnego na stronie internetowej (https://zintegrowany.urk.edu.pl) w zakładce rekrutacja  wraz z załącznikami w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie, Centrum Transferu Technologii,   al. Mickiewicza 21, pokój 6.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Agnieszka Kapczyńska - Pacześ:  tel. 12 662 44 25 agnieszka.kapczynska-paczes@urk.edu.pl

Paulina Synowiec:  tel. 12 662 44 25, Paulina.Synowiec@urk.edu.pl

 

Dodatkowe informacje:

26. 06. 2019 r. odbędzie się  dyżur podczas, którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje odnośnie realizacji stażu i skonsultować  dokumentację. Dyżur odbędzie się w godzinach od 9.00 do 12.00 w pokoju nr 6.

 

Do dokumentów zgłoszeniowych należą:

 • Wniosek o Staż - Załącznik nr 1;
 • Oświadczenie Kandydata - Załącznik nr 2;
 • Zgoda przełożonego na uczestnictwo w trzymiesięcznym Stażu zagranicznym (Kierownik/ Dyrektor/ Dziekan) - Załącznik nr 3;
 • Oświadczenie - wyrażenie zgody na pobranie zaświadczenia o zatrudnieniu z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie potwierdzające rodzaj zajmowanego stanowiska i okres zatrudnienia.
 • Oświadczenie o wyniku oceny okresowej (w tym o ilości uzyskanych punktów - jeśli dotyczy) lub kopia oceny okresowej z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego potwierdzające uzyskanie oceny okresowej.
 • W przypadku braku dokumentu wymienionego w pkt. e - Oświadczenie o braku oceny okresowej podpisane przez Kandydata/tki (jeśli dotyczy)
 • Oświadczenie o posiadaniu oceny okresowej nie zawierającej liczby punktów za działalność dydaktyczną lub naukową
 • Opcjonalnie do wglądu - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • Kopia certyfikatu znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości j. angielskiego - Załącznik nr 4;
 • Wykaz dorobku naukowego za lata 2015 - 2018 z uwzględnieniem punktacji za poszczególne publikacje z podziałem na listę A i listę B potwierdzone przez przełożonego - Załącznik nr 12:

Lista A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal  Citation Reports (JCR);

Lista B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych    nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).

 • List intencyjny  - Załącznik nr 13;
 • Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu nabytych kompetencji - Załącznik nr 14.

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Stażach zagranicznych.

Wniosek o Staż - Załącznik nr 1. (wersja pdf).

 

Wniosek o Staż - Załącznik nr 1. (wersja doc).

Oświadczenie Kandydata - Załącznik nr 2. (wersja pdf).

Zgoda przełożonego na uczestnictwo w trzymiesięcznym Stażu zagranicznym (Kierownik/ Dyrektor/ Dziekan) - Załącznik nr 3. (wersja pdf).

Zgoda przełożonego na uczestnictwo w trzymiesięcznym Stażu zagranicznym (Kierownik/ Dyrektor/ Dziekan) - Załącznik nr 3. (wersja doc).

Oświadczenie - wyrażenie zgody na pobranie zaświadczenia o zatrudnieniu z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie potwierdzające rodzaj zajmowanego stanowiska i okres zatrudnienia. (wersja doc).

Oświadczenie o znajomości j. angielskiego - Załącznik nr 4. (wersja pdf).

Wykaz dorobku naukowego za lata 2015 - 2018 z uwzględnieniem punktacji za poszczególne publikacje z podziałem na listę A i listę B potwierdzone przez przełożonego - Załącznik nr 12. (wersja doc.)

List intencyjny (w j. polskim, do wglądu) - Załącznik nr 13.

List intencyjny (w j. angielskim) - Załącznik nr 13. (wersja  doc).

Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu nabytych kompetencji - Załącznik nr 14. (wersja pdf).

Oświadczenie o wyniku oceny okresowej

Formularz Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5.

Oświadczenie Uczestnika Projektu  - Załącznik nr 6.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR