Strategiczne zarządzanie uczelnią

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w związku z  realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im.  H.  Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej zaprasza serdecznie na bezpłatne szkolenie: Strategiczne zarządzanie uczelnią.

Szkolenie skierowane jest do pracowników kadry kierowniczej (zarządzającej) Uniwersytetu Rolniczego im.  Hugona Kołłątaja w  Krakowie.

Termin realizacji szkolenia:

Data szkolenia

Godziny

Prowadzący

Miejsce szkolenia

26.11.2019 r.

9.00- 15.30

dr hab. Tomasz Kafel

 Sala Senacka

Rektorat

1 piętro

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

27.11.2019 r.

9.00-15.30

dr hab. Tomasz Kafel

 Szkolenie dwudniowe.

Miejsce szkolenia: al. Adama Mickiewicza 21, Rektorat, Sala Senacka.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie  zarządzania Uniwersytetem. Omówienie elementów zarządzania strategicznego w odniesieniu do ustawy o finansach publicznych oraz określenie kluczowych obszarów przedsiębiorczej uczelni. Pod koniec szkolenia przewidziane są  konsultacje związane bezpośrednio z tematyką szkolenia.

Informacje o prowadzącym:

dr hab. Tomasz Kafel - adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik wielu projektów badawczych, prac eksperckich na rzecz jednostek gospodarczych i administracji państwowej.

Zainteresowania naukowe prowadzącego obejmują: nowoczesne koncepcje zarządzania strategicznego, zarządzanie organizacjami pozarządowymi, zarządzanie informacją  oraz komunikacją, MBA.

Program szkolenia:

Dzień I   /26.11.2019 r./

09:00 - 10:30

Bilans kompetencji, Pre-test

10:30 - 10:40

Przerwa kawowa

10:40 - 12:10

Który model uniwersytetu? Istota New Public Management - zasady zarządzania Uniwersytetem Trzeciej Generacji XXI wieku. Elementy zarządzania strategicznego w ustawie o finansach publicznych. Społeczna odpowiedzialność uczelni.

12:10 - 12:20

Przerwa kawowa

12:20 - 13:50

Formułowanie celów kierunkowych organizacji: spójność i relacje celów. Ewolucja koncepcji zarządzania. Istota i zasady myślenia strategicznego. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania strategicznego.

13:50 - 14:00

Przerwa kawowa

14:00 - 15:30

Poziomy zarządzania strategicznego. Elementy strategii szkoły wyższej: wizja strategiczna, misja, cele strategiczne. Proces budowy i realizacji strategii: obszary strategiczne uczelni, metody analizy otoczenia, diagnoza stanu obecnego.

 

Dzień II  /27.11.2019 r./

09:00 - 10:30

Metody wyboru celów strategicznych: analiza SWOT, metody portfelowe. Kierunki interwencji, plan operacyjny: cele strategiczne, cele szczegółowe, zadania.

10:30 - 10:40

Przerwa kawowa

10:40 - 12:10

Wdrażanie, monitoring, ewaluacja, aktualizacja strategii rozwoju. Wskaźniki i mierniki realizacji celów. Controlling strategiczny i operacyjny. Wdrażanie strategii i zarządzanie przez cele: jak przełożyć cele strategiczne uczelni na cele komórek organizacyjnych, jak dobierać wskaźniki oceny realizacji celów uczelni. Zarządzanie strategiczne w oparciu o budżet zadaniowy. Metoda Zrównoważonej Karty Wyników jako narzędzie wdrażania i kontroli strategicznej.

12:10 - 12:20

Przerwa kawowa

12:20 - 13:50

Przedsiębiorczy uniwersytet – zastosowanie zarządzania strategicznego. Kluczowe obszary dla realizacji pomysłu przedsiębiorczej uczelni. Pomiar wdrażania idei przedsiębiorczego uniwersytetu - kwestionariusz HEInnovate.

13:50 - 14:00

Przerwa kawowa

14:00 - 15:30

Bilans kompetencji, Post-test

Podsumowanie szkolenia, konsultacje.

 

Kryteria naboru:  status pracownika kadry kierowniczej (zarządzającej) Uniwersytetu Rolniczego im.  Hugona Kołłątaja w  Krakowie.

Sposób zgłoszenia:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami w biurze projektu. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój nr 6).

Do dokumentów zgłoszeniowych należą:

a. formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).

b. oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w ramach realizowanego Projektu (załącznik nr  2).

c. formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4).

d. oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5). 

e. zgoda na pobranie zaświadczenia z Biura Spraw Osobowych w imieniu pracownika

f. zgoda na utrwalenie wizerunku

Regulamin szkoleń dostępny jest na stronie projektu: https://zintegrowany.urk.edu.pl

 

Termin rekrutacji: od. 08. 11. 2019 r.  –  do 20. 11. 2019 r. do godz. 11:00 (środa).

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu lub poprzez informację e- mailową.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paulina Synowiec

(tel.  12 -662-44-25, e-mail: Paulina.Synowiec@urk.edu.pl).

Dodatkowe informacje organizacyjne:

Każdy z uczestników szkolenia będzie poproszony o wypełnienie dwóch testów (pre - testu i post - testu), odpowiednio na początku i na końcu szkolenia oraz dwóch bilansów kompetencji.

Pre i post testy oraz bilanse kompetencji dotyczą bezpośrednio tematyki szkolenia i służą jedynie do celów udokumentowania szkolenia.

Uprzejmie informujemy również, że podczas trwania szkolenia może być wykonywana dokumentacja fotograficzna, służąca udokumentowaniu przeprowadzenia kursu.

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu

formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1)

oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata  (załącznik nr  2)

formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4)

oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5)

zgoda na pobranie zaświadczenia z kadr w imieniu pracownika

zgoda na utrwalenie wizerunku

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR