Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

„Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2018 r. - 30.04.2022 r.

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

 • poprawa jakości funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez realizację Programu Zintegrowanego uczelni dla kadry akademickiej i studentów,
 • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego,
 • wsparcie świadczeń wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier wspomagających studentów/ki w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomi wyższym w obszarze kluczowym dla gospodarki i rozwoju kraju

 

GRUPA DOCELOWA:

 • kadra kierownicza i administracyjna Uniwersytetu Rolniczego - szkolenia
 • kadra dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego - 3 miesięczne staże krajowe i zagraniczne, szkolenia
 • pracownik Biura Karier UR - szkolenia
 • studenci rozpoczynający w roku akademickim 2019/2020 studia II stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Leśnictwo, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (w tym studenci będący cudzoziemcami) - program kształcenia w języku angielskim

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH:

 • PRINCE 2 - poziom Practitioner i Foundation
 • Program Horyzont 2020 wymogi i realia
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • Efektywna komunikacja interpersonalna + asertywność
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Szkolenia językowe
 • Studia podyplomowe – Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE

 

SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ UR:

 • Zastosowanie Statistica w planowaniu badań empirycznych i opracowywaniu ich wyników w naukach przyrodniczych (obsługa programu Statistica, przygotowywanie danych na potrzeby analiz statystycznych)
 • Sieci neuronowe (metody uczenia sieci neuronowych, Statisctica Automatyczne Sieci Neuronowe)
 • Data mining (idee data mining, Statistica Data Miner, moduły systemu Statistica Data Miner)
 • Analizy wielowymiarowe (skale pomiaru zjawisk, zmienna losowa, graficzne metody prezentacji danych, regresja wieloraka)
 • Szkolenia językowe

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DLA STUDENTÓW:

 • Zajęcia prowadzone w języku angielskim również przez wykładowców z zagranicznych uczelni
 • Bezpłatne ćwiczenia terenowe dla studentów Leśnictwa
 • Zakwaterowanie i utrzymanie studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, będących cudzoziemcami na terenie Polski przez okres 14 miesięcy

 

REZULTATY PROJEKTU:

 • Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej w obszarze zarządzania finansami, projektami, kapitałem ludzkim, nabycie kompetencji twardych
 • Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni w kontekście dostosowania Uczelni do wymogów wprowadzonych w reformie szkolnictwa wyższego
 • Podniesienie kompetencji pracowników uczelni w zakresie: zarządzania projektami oraz pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
 • Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UR w zakresie prowadzenia dydaktyki i rozwoju kompetencji językowych
 • Podniesienie kompetencji pracowników Biura Karier Uniwersytetu Rolniczego w zakresie poszukiwania pracy i wzmacniania motywacji studentów
 • Poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy specjalistycznej oraz rozwój kompetencji językowych przez studentów objętych projektem.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Dofinansowanie: 6 154 772,10 zł, w tym wkład EFS 5 968 897,98 zł

 

 

AktualnościDziałania dla kadry kierowniczej URDziałania dla kadry dydaktycznej URDziałania dla pracowników administracyjnych UR związanych z absorbcją funduszy zewnętrznychDziałania dla pracownika Biura Karier URStaże zagraniczne dla pracowników dydaktycznychHarmonogramy szkoleńKontaktGaleria
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR