Zastosowanie statystyki i Statistica w planowaniu badań empirycznych...
Szkolenie: Zastosowanie statystyki i Statistica w planowaniu badań empirycznych i opracowywanie ich wyników w naukach przyrodniczych - metody podstawowe

 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im.  H.  Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej zaprasza serdecznie na bezpłatne szkolenie:  Zastosowanie statystyki i Statistica w planowaniu badań empirycznych i opracowywanie ich wyników w naukach przyrodniczych - metody podstawowe.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im.  Hugona Kołłątaja w  Krakowie.

Termin realizacji szkolenia:

Grupa

Data szkolenia

Planowane godziny

Miejsce szkolenia

Grupa 1

26 - 27 września 2019 (czwartek-piątek)

 

8:30 – 15:30

 ul. Kraszewskiego  36 

Kraków

StatSoft 

Grupa 2

3 - 4 października 2019 (czwartek-piątek)

 

8:30 – 15:30

ul. Kraszewskiego  36

Kraków

StatSoft 

Szkolenie jest dwudniowe.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie informatycznym, nabycie umiejętności obsługi programu Statistica, oraz  poszerzenie wiedzy specjalistycznej, która przyczyni się do poprawy jakości nauczania.

Wstępny program szkolenia:

1. Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych 

 • Statystyczne aspekty badań empirycznych 
 • Wspomaganie statystycznej analizy danych w Statistica 

2. Wprowadzenie do obsługi programu Statistica 

 • Podstawowe informacje o programie Statistica
 • Budowa programu i elementy interfejsu użytkownika
 • Rodzaje dokumentów w programie Statistica
 • Podstawowe, praktyczne pojęcia statystycznej analizy danych
 • Przykład ilustrujący prowadzenie analizy w programie Statistica

3. Przygotowanie danych na potrzeby analiz statystycznych 

 • Import przykładowego zbioru danych z innej aplikacji
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Elementy opisowej analizy danych
 • Badanie empirycznego rozkładu zmiennej
 • Podstawowe charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej
 • Graficzna prezentacja podstawowych statystyk opisowych i danych surowych 

4. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego 

 • Zagadnienie estymacji punktowej i przedziałowej
 • Podstawowe pojęcia związane z weryfikacja hipotez statystycznych
 • Testowanie normalności rozkładu
 • Merytoryczne i statystyczne kryteria wyboru testów istotności różnic
 • Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych, obliczanie mocy testu i szacowanie liczebności próby
 • Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) dla efektów stałych i porównania wielokrotne typu post-hoc 

5. Wprowadzenie do metod analizy współzależności pomiędzy zmiennymi 

 • Elementy analizy korelacyjnej
 • Korelacja nieparametryczna
 • Wprowadzenie do analizy regresji
 • Model regresji liniowej prostej
 • Standardowe założenia modelu regresji liniowej i ocena dobroci dopasowania modelu
 • Przykład budowy modelu i interpretacja wyników analizy regresji

Kryteria naboru:  status nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Rolniczego im.  Hugona Kołłątaja w  Krakowie.

Sposób zgłoszenia:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami w biurze projektu. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój nr 6).

Do dokumentów zgłoszeniowych należą:

a. formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).

b. oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w ramach realizowanego Projektu (załącznik nr  2).

c. formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4).

d. oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5). 

e. zgoda na pobranie zaświadczenia z kadr w imieniu pracownika

f. zgoda na utrwalenie wizerunku

g. oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu nabytych kompetencji

Regulamin szkoleń dostępny jest na stronie projektu: https://zintegrowany.urk.edu.pl

 

Termin rekrutacji: od. 12 09. 2019 r.  –  do 18. 09. 2019 r. do godz. 15:30.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu lub poprzez informację e- mailową.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paulina Synowiec

 (tel.  12 -662-44-25, e-mail: Paulina.Synowiec@urk.edu.pl).

 Dodatkowe informacje organizacyjne:

Każdy z uczestników szkolenia będzie poproszony o wypełnienie dwóch testów (pre - testu i post - testu), odpowiednio na początku i na końcu szkolenia oraz dwóch bilansów kompetencji.

Pre i post testy oraz bilanse kompetencji dotyczą bezpośrednio tematyki szkolenia i służą jedynie do celów udokumentowania realizacji szkolenia.

Uprzejmie informujemy również, że podczas trwania szkolenia może być wykonywana dokumentacja fotograficzna, służąca udokumentowaniu przeprowadzenia kursu.

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata  (załącznik nr  2)

Formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4)

Oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5)

Zgoda na pobranie zaświadczenia z kadr w imieniu pracownika

Zgoda na utrwalenie wizerunku

Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu nabytych kompetencji

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR