Staże zagraniczne dla pracowników dydaktycznych

TRZYMIESIĘCZNE STAŻE DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Kołłątaja w Krakowie” zaplanowano organizację trzymiesięcznych staży zagranicznych skierowanych dla kadry dydaktycznej. Wparciem objętych zostanie 35 osób (30 osób w Europie, 5 osób poza Europą). Planowany termin realizacji: 2019r., 2020r.

Wyjazdy pracowników dydaktycznych obejmują staże dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowe. Nabór będzie prowadzony zgodnie z założeniami występującymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dla kadry dydaktycznej UR organizowanych w ramach projektu.

Podczas rekrutacji istotną rolę odgrywał będzie dorobek naukowy kandydata. Za publikacje zostaną przyznawane punkty (punkty będą sumowane) zgodnie z wykazem czasopism naukowych:

Lista A - zawierać będzie liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

Lista B - zawierać będzie liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).

Dorobek kandydatów będzie oceniany przez Komisję Rekrutacyjną powołaną na potrzeby projektu. Po zakończeniu naboru zostaną utworzone listy rankingowe na podstawie, których zostaną wyłonieni uczestnicy staży.

Zaplanowano spotkania podczas których zainteresowani będą mogli rozwiać wszelkie wątpliwości związane z odbyciem stażu.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 662-44-25.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR