Działania dla pracowników administracyjnych UR związanych z absorbcją funduszy zewnętrznych

Szkolenia przewidziane w ramach projektu dla pracowników administracyjnych UR związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych:

 

· PRINCE2 na poziomie Practitioner i Foundation

Planowany termin realizacji: 2018 r.

Szkolenie będzie odbywać się w dni robocze.

Ilość miejsc: 25.

Czas trwania szkolenia: 40 h.

Miejsce szkolenia: poza Uniwersytetem Rolniczym.

Program szkolenia:

· Zarządzanie strategiczne projektami.

· Metodyka PRINCE2.

· Inicjowanie projektów.

· Zarządzanie i sterowanie etapami.

· Zamykanie projektów.

Szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

· Program Horyzont 2020 wymogi i realizacja

Planowany termin realizacji: 2018 r.  i 2019 r.

Czas realizacji szkoleń:

2018 rok - 5 osób  - 12 godzin

2019 rok - 5 osób  - 12 godzin

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do Programu H2020.

a. Zasady uczestnictwa (formy finansowania, warunki udziału).

b. Umowa grantowa i konsorcjum.

c. Zasady kwalifikowalności kosztów.

d. Kategorie i formy wykazywania kosztów.

e. Koszty podwykonawstwa.

f. Planowanie budżetu w projekcie.

g. Konstrukcja zadań w projekcie (pakiety robocze, osobomiesiące).

h. Rola koordynatora.

i. Participant Portal. System Elektroniczny KE do składania raportów.

j. Procedury związane z systemem elektronicznej obsługi grantów.

2. Zasady raportowania. Obowiązki sprawozdawcze w projekcie.

a. Deliverable, interim review oraz final review.

b. Sesja continous reporting raportowanie prac w projekcie (deliverable).

c. Periodic report.

d. Jak wypełnić i złożyć periodic report?

e. Część opisowa periodic report.

f. Jak przygotować się do jego wypełnienia?

g. Certyfikat audytu kiedy jest potrzebny?

h. Płatności i audyty w projekcie.

3. Raportowanie kosztów personelu (w oparciu o Annotated Model Grant Agreement, wersja 4.0 z dnia 21 kwietnia 2017r.).

a. Kalkulacja kosztów osobowych w projektach H2020.

b. Zasady wyliczenia stawki godzinowej w rozróżnieniu na dwie grupy beneficjentów - w zależności od

stosowania systemu wynagrodzeń project - based.

c. Wynagrodzenie podstawowe i wynagrodzenie uzupełniające.

d. Karty czasu pracy.

e. Premia na Horyzoncie.

4. Raportowanie kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu.

a. Raportowanie kosztów podróży.

b. Raportowanie kosztów sprzętu, materiałów i innych.

c. Kurs euro stosowany do przeliczenia kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym.

d. Kwalifikowalność podatku VAT.

e. Najczęściej popełniane błędy i związane z nimi ryzyka.

5. Raportowanie kosztów ponoszonych przez strony trzecie.

 

· Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Planowany termin realizacji: 2019 r.

Czas trwania szkolenia: 16 h zajęć, zajęcia prowadzone w dni robocze (propozycja szkolenia                              2 - dniowego).

Miejsce prowadzenia szkolenia : Uniwersytet Rolniczy.

Liczebność: 1 grupa – 25 osób.

Program szkolenia:

· umiejętność zarządzania w czasie,  

· organizacja i planowanie, 

· zwiększenie własnej produktywności,

·  ustalanie priorytetów,

· osiąganie zamierzonych rezultatów,

· reguły zarządzania czasem,

· formułowanie celów,

· kontrola czasu i identyfikacja jego strat.

 

· Efektywna komunikacja interpersonalna + asertywność

Planowany termin realizacji: 2019 r.

Czas trwania szkolenia: 16 h zajęć, zajęcia prowadzone w dni robocze (propozycja szkolenia                              2 - dniowego).

Miejsce prowadzenia szkolenia: Uniwersytet Rolniczy.

Liczba miejsc: 25.

Program szkolenia:

· Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się, proces komunikacji i jego etapy, znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się.

· Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji, autoanaliza własnego stylu komunikowania się, błędy w komunikacji, bariery komunikacyjne, etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego, komunikacja bezpośrednia a komunikacja telefoniczna.

· Komunikowanie się w organizacji, sieci komunikowania się w organizacji, modele przepływu informacji i ich optymalizacja, zadania i narzędzia komunikacji wewnętrznej.

· Efektywne prowadzenie rozmów, kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu, czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami, aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji, czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi, sztuka zadawania pytań.

· Etapy budowania zespołu i ich wpływ na współpracę, etapy rozwoju zespołu: zasady funkcjonowania i niebezpieczeństwa na każdym z nich, drogi do współpracy na każdym z nich, role zespołowe.

· Konflikt i rywalizacja w grupie jako największe zagrożenia dla współpracy, źródła i rodzaje konfliktów, strategie radzenia sobie z konfliktami, rywalizacja w zespole: za i przeciw.

· W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi, koncepcja zachowań asertywnych - kiedy decydujesz się być asertywnym, typy zachowań: (zachowania agresywne, uległe, asertywne), budowanie komunikatów jako podstawa asertywnego wyrażania opinii, sądów i emocji, dlaczego boimy się powiedzieć nie - co nas powstrzymuje?, samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie.

· Co to znaczy szanować ciebie i siebie?, co się stanie jak wyrazimy zgodę lub odmówimy? umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy.

· Style komunikowania, diagnoza barier komunikacyjnych i technik asertywnego zapobiegania ich wystąpieniu, budowanie relacji w zespole.

 

· Radzenie sobie ze stresem

Planowany termin realizacji: 2019 r.

Czas trwania szkolenia:16 h zajęć, zajęcia prowadzone w dni robocze (propozycja szkolenia                              2 - dniowego).

Miejsce prowadzenia szkolenia: Uniwersytet Rolniczy.

Liczba miejsc: 25.

Program szkolenia:

· Reakcje na stres i zmiany w zachowaniu, adaptacja i rodzaje stresu.

· Stres w organizacji.

· Koszty stresu w organizacji.

· Najważniejsze punkty zapalne obszary mogące powodować stres.

· Komunikacja interpersonalna (efektywność, bariery i ich przezwyciężanie).

· Rodzaje zachowań w sytuacjach trudnych: agresja, uległość, asertywność.

· Zarządzanie czasem (efektywność, priorytety, złodzieje czasu).

· Delegowanie uprawnień.

· Motywacja (zasady, prawa Yerkesa-Dodsona), psychologiczne mechanizmy obronne w sytuacjach trudnych.

· Diagnoza własnej podatności na stres oraz dotychczasowych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

· Techniki i metody redukcji stresu: środowiskowe, fizjologiczne, umysłowe).

· Praktyczne ćwiczenia technik relaksacyjnych: wizualizacja, trening relaksacji mięśniowej Jacobsona, trening autogenny Shulzta.

· Podstawowe zasady profilaktyki antystresowej.

 

· Szkolenie językowe

Planowany termin realizacji: 2018 r. - 2019 r.

Zajęcia w dni robocze, w 2018 r. - 2 razy w tygodniu po 3 h, w 2019 r. - 1 raz w tygodniu po 3 h.

Czas trwania szkolenia: 48 h w semestrze, łącznie 96 h (2 semestry).

Ilość miejsc: 25.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Rolniczy.

Program szkolenia:

· Przegląd umiejętności językowych.

· Intensywna praktyka w zakresie mówienia, czytania ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie.

Poziom  szkolenia dostosowany do poziomu uczestnika.

 

· Studia podyplomowe

·  Studia podyplomowe - Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE (2 semestry, 200 h).

Planowany termin realizacji: 2018 r.

Program: pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy strukturalnych i innych środków  UE, procesy ubiegania się o środki z budżetów  UE, tworzenie budżetu, zarządzanie projektami.

 

· Konsultacje eksperckie

· Konsultacje eksperckie związane z możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych oraz rozliczaniem pozyskanych projektów (240 h).

Termin realizacji konsultacji: 2018 r.  - 2021 r.

Czas trwania konsultacji:
2018 r. – 20 h

2019 r. – 100 h

2020 r. – 100 h

2021 r. – 20 h

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR