Szkolenie ,,PRINCE2 na poziomie Foundation Practitioner i Foundation”

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza rekrutację na szkolenie „PRINCE2 na poziomie Practitioner i Foundation”.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Liczba miejsc:  25

Cel szkolenia: nabycie podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2 oraz umiejętności wykorzystania jej podczas realizacji projektu.

Termin  realizacji szkolenia:

Poziom Foundation  (3 dni)

27. 05. 2019 r.

28..05. 2019 r.

29. 05. 2019 r.

Poziom Practitioner (2 dni)

17. 06. 2019 r.

18.06. 2019 r.

Szkolenie  całodzienne.

Liczba godzin:  łącznie 40 h.

Miejsce szkolenia: Hotel Best Western Hotel Galicya, ul. Rzemieślnicza 4, 30-403 Kraków.

Firma szkoleniowa nie zapewnia miejsc parkingowych.

Szkolenie prowadzone przez firmę: inprogress

O szkoleniu:

Metodyka PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments)  jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście typu „najlepsze praktyki" do zarządzania projektami zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

PRINCE2 Foundation - Intensywny trzydniowy program prezentujący pryncypia brytyjskiej metodyki zarządzania projektami PRINCE2.   Program skupia się na dogłębnym zaprezentowaniu metodyki, czyli zasad,  procesów oraz tematów PRINCE2. Szkolenie prezentuje w jaki sposób zastosować poznane techniki w realnym środowisku projektowym.

PRINCE2 Practitioner  - jest kolejnym, wyższym poziomem kompetencji w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej i pozwala na efektywne i praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu PRINCE2 Foundation. Podczas kursu analizowane są główne aspekty projektu, a nacisk kładziony jest na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie.

Każdy z poziomów kończy się egzaminem.– w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat PRINCE2.

 

Program szkolenia PRINCE2 Foundation:

·         Zarządzanie strategiczne projektami.

·         Inicjowanie projektów.

Zarządzanie i sterowanie etapami, zamykanie projektów.

·         Wprowadzenie do kursu, wprowadzenie do PRINCE2, przegląd PRINCE2, proces Przygotowania Projektu (PP), Temat Organizacja, Temat Uzasadnienie Biznesowe, pracę domową, ćwiczenia, przykładowy egzamin Foundation nr 1.

·         Podsumowanie pracy wieczornej, Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS), Proces Inicjowanie Projektu (IP), Temat Plany, Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE), Proces Sterowanie Etapem (SE) - działania rutynowe, Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ZD), pracę domową, ćwiczenia, przykładowy egzamin Foundation nr 2.

·         Podsumowanie pracy wieczornej, Temat Jakość, Temat Zmiana, Temat Ryzyko, Proces Sterowanie Etapem (SE) - obsługa zagadnień, Temat Postępy, Proces Zamykanie Projektu (ZP), Dzień egzaminu: Egzamin PRINCE2 Foundation.

 

Program szkolenia PRINCE2 Practitioner:

·         Specyfika egzaminu Practitioner.

·         Przegląd procesów i tematów PRINCE2.

·         Omówienie Procesów: Przygotowanie i Inicjowanie Projektu, Strategiczne Zarządzanie Projektem, Zarządzanie Końcem Etapu, Zamykanie Projektu.

·         Omówienie obszaru wiedzy : Uzasadnienie Biznesowe, Organizacja, Plany i planowanie oparte na produktach, Zmiana i Postępy, Jakość i Przeglądy jakości, Kontrolowany postęp, Ryzyko – ćwiczenia oparte na studium przypadku.

·         Przykładowe egzaminy PRINCE2 Practitioner.

·         Analiza próbnych egzaminów PRINCE2 Practitioner.

·         Egzamin PRINCE2 Practitioner.

 

Kryteria naboru: status pracownika administracyjnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Termin naboru: 07.05.2019 r.  - 21.05.2019 r. do godz. 14:00.

Sposób naboru:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej (https://zintegrowany.urk.edu.pl ) wraz z załącznikami w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie, Centrum Transferu Technologii,   al. Mickiewicza 21, pokój 6.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie projektu lub poprzez informację mailową.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Paulina Synowiec, tel. 12 662 44 25, Paulina.Synowiec@urk.edu.pl

 

Dodatkowe informacje:

Każdy z uczestników szkolenia będzie poproszony o wypełnienie dwóch testów (pre - testu i post - testu), odpowiednio na początku i na końcu szkolenia oraz dwóch bilansów kompetencji. Pre i post testy oraz bilanse kompetencji dotyczą bezpośrednio tematyki szkolenia i służą jedynie do celów udokumentowania szkolenia.

Uprzejmie informujemy również, że podczas trwania szkolenia może być wykonywana dokumentacja fotograficzna, służąca udokumentowaniu przeprowadzenia kursu.

 

Do dokumentów zgłoszeniowych należą:

a. formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).

b. oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr  2).

c. umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (załącznik nr 3).

d. formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4).

e. oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5).

f. zaświadczenie o pełnieniu funkcji pracownika administracyjnego związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych. – (załącznik nr 6).

g. zgoda na odbiór zaświadczenia z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych – (załącznik nr7)

h. zgoda na utrwalenie wizerunku.

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie kandydata

Zał. 3. Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zał. 4 Formularz uczestnika projektu

Zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 6 Zaświadczenie

Zał. 7 Zgoda na odbiór zaświadczenia z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych

Zał. 8 Zgoda na utrwalenie wizerunku

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR