Rekrutacja na szkolenie: ,,Program HORYZONT 2020 wymogi i realizacja”

Rekrutacja na szkolenie: ,,Program HORYZONT 2020 wymogi i realizacja”

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im.  H.  Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza nabór na szkolenie „Program Horyzont 2020 wymogi i realizacja”.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Termin realizacji szkoleń:

10-11. 04. 2019 r. szkolenie dwudniowe w dni robocze, między godz. 7.30 - 15.30.

Forma prowadzenia zajęć: warsztat aktywny, case study, wykłady, ćwiczenia.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Warunki uczestnictwa: status pracownika administracyjnego UR związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Szczegółowy Program szkolenia HORYZONT 2020 WYMOGI I REALIZACJA obejmuje:

  • Wprowadzenie do Programu H2020.

- Zasady uczestnictwa (formy finansowania, warunki udziału).

- Umowa grantowa i konsorcjum.

- Zasady kwalifikowalności kosztów.

- Kategorie i formy wykazywania kosztów.

- Koszty podwykonawstwa.

- Planowanie budżetu w projekcie.

- Konstrukcja zadań w projekcie (pakiety robocze, osobomiesiące).

- Rola koordynatora.

- Participant Portal. System Elektroniczny KE do składania raportów.

- Procedury związane z systemem elektronicznej obsługi grantów.

  • Zasady raportowania. Obowiązki sprawozdawcze w projekcie.

- Deliverable, interim review oraz final review.

- Sesja continous reporting raportowanie prac w projekcie (deliverable).

- Periodic report.

- Jak wypełnić i złożyć periodic report?

- Część opisowa periodic report.

- Jak przygotować się do jego wypełnienia?

- Certyfikat audytu kiedy jest potrzebny?

- Płatności i audyty w projekcie.

  • Raportowanie kosztów personelu (w oparciu o Annotated Model Grant Agreement, wersja 4.0 z dnia 21 kwietnia 2017r.).

- Kalkulacja kosztów osobowych w projektach H2020.

- Zasady wyliczenia stawki godzinowej w rozróżnieniu na dwie grupy beneficjentów – w  zależności od  stosowania systemu wynagrodzeń project - based. 

- Wynagrodzenie podstawowe i wynagrodzenie uzupełniające.

- Karty czasu pracy.

- Premia na Horyzoncie.

  • Raportowanie kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu.

- Raportowanie kosztów podróży.

- Raportowanie kosztów sprzętu, materiałów i innych.

- Kurs euro stosowany do przeliczenia kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym.

- Kwalifikowalność podatku VAT.

- Najczęściej popełniane błędy i związane z nimi ryzyka.

- Raportowanie kosztów ponoszonych przez strony trzecie.

Kryteria naboru: status pracownika administracyjnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych

Sposób naboru:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://zintegrowany.urk.edu.pl/index/site/5697  wraz z załącznikami w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój 6.

 

Do dokumentów zgłoszeniowych zalicza się:

a. formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).

b. Oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w ramach realizowanego Projektu (załącznik nr  2).

c. zaświadczenie z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych potwierdzające zatrudnienie na stanowisku pracownika administracyjnego UR, związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych.

d. zaświadczenie o pełnieniu funkcji pracownika administracyjnego związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych.

e. formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4).

f. oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5).

Termin naboru: 19.02.2019 r.  - 26.03. 2019 r. do godz. 15:30.

Termin rekrutacji zostaje przedłużony do 09.04.2019 r. do godziny 9.00.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Paulina Synowiec,  tel. 12 662 44 25, Paulina.Synowiec@urk.edu.pl

 

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie kandydata

Zał. 4 Formularz uczestnika projektu

Zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 6 Zaświadczenie 

AktualnościDziałania dla kadry kierowniczej URDziałania dla kadry dydaktycznej URDziałania dla pracowników administracyjnych UR związanych z absorbcją funduszy zewnętrznychDziałania dla pracownika Biura Karier URStaże zagraniczne dla pracowników dydaktycznychHarmonogramy szkoleńKontaktGaleria
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR