Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE

Rekrutacja na studia podyplomowe ,,Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE”

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu: „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” (nr POWR.03.05.00-00-z222/17), współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza rekrutację na studia podyplomowe z zakresu: „Zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE”.

Studia skierowane są do pracowników administracyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Celem studiów jest: poszerzenie wiedzy pracowników administracyjnych UR  o  zagadnienia dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków UE, ubiegania się o środki z budżetu UE, tworzenia budżetu oraz umiejętności ich zastosowania do zarządzania w  instytucjach publicznych.

Program studiów:

·         Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy strukturalnych i innych środków UE 
oraz ich zastosowanie do zarządzania w instytucjach publicznych.

·         Procedura ubiegania się o środki z budżetów UE.

·         Tworzenie budżetu i montaż finansowy.

·         Zarządzanie projektami.

 

Czas trwania studiów: listopad 2018 r. – 30.09. 2019 r. 2 semestry, 200 godzin.

Liczba miejsc: 10.

Miejsce realizacji studiów:  Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kryteria rekrutacji:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które równocześnie spełniają niżej wymienione kryteria:

a. są pracownikami administracyjnymi Uniwersytetu Rolniczego związanymi z absorpcją funduszy zewnętrznych.

b. posiadają ukończone studia wyższe I,  II stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Kandydaci zostaną poddani ocenie punktowej zgodnej z kryteriami zawartymi poniżej.

Kryteria merytoryczne:

- Kandydat zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na okres do 1 roku - 5 pkt.

- Kandydat zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na okres od 1 roku do 5 lat - 10 pkt.

- Kandydat zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - 20 pkt.

Kryteria dodatkowe:

   - Kandydat posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - 1 pkt.

W przypadku, gdy ocena zgłoszeń nie rozstrzyga jednoznacznie kwalifikacji do uczestnictwa w studiach (tj. będzie kilka zgłoszeń z taką samą liczbą punktów), decydowała będzie data złożenia formularza rekrutacyjnego.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 02.10. 2018 r. od godziny 9:00 do 16. 10. 2018 r. (do godz. 15.30).

Rekrutacja na studia podyplomowe ,,Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE” dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych, organizowanych w ramach projektu: „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” zostaje przedłużona do 26. 10. 2018 r. (piątek).

Sposób naboru:

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej ( zintegrowany.urk.edu.pl ) wraz z wymaganymi załącznikami w biurze projektu tj. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 21, pokój nr 6.

Do dokumentów zgłoszeniowych zalicza się:

a)      formularz rekrutacyjny - zał. nr 1 do  Regulaminu,

b)      zaświadczenie z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego potwierdzające rodzaj zajmowanego stanowiska oraz okres zatrudnienia,

c)      zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku pracownika administracyjnego związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych wydane przez przełożonego - zał. nr 6 do  Regulaminu,

d)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w ramach realizowanego Projektu - zał.  nr  2 do Regulaminu,

e)      do wglądu dowód osobisty Kandydata/tki w celu zweryfikowania tożsamości pracownika,

f)       opcjonalnie ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Dokumenty konieczne do złożenia, po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia:

a.       dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym.

b.      umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – (załącznik nr 3).

c.       formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4).

d.      oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5).

Wyniki naboru:

Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Ranking aplikujących na studia podyplomowe "Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE"

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Paulina Synowiec, Paulina.Synowiec@urk.edu.pl , tel. 12 - 662 - 44 - 25, pokój nr 6.

 

Do pobrania:

Regulamin studiów podyplomowych

Nowelizacja zarządzenia 145/2018

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie kandydata

Zał. 3 Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Zał. 4 Formularz uczestnika projektu

Zał. 5 Oświadczenie uczestnika

Zał. 6 Zaświadczenie

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR